Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

PREDÁVAJÚCI a prevádzkovateľ:

119 s.r.o.
Krivá 13, Košice, 040 01
IČO: 36 494 828
Slovenská Republika
info@streetbtch.eu
0948886464

SPOTREBITEĽ:  *
Meno a priezvisko: ............................................................
Ulica a číslo: ......................................................................
PSČ a mesto: .....................................................................
Telefón: ..............................................................................
e-mail: ...............................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem
právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: *
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................

 

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:* .................................. €
a vrátenie nákladov na dopravu: * ................................................€
SPOLU:* ..................................................€

 

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *
- poštovým poukazom na moju uvedenú adresu
- prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN): ...........................................................................

 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
- Dátum objednania tovaru: ............................
- Číslo objednávky: * .......................................
- Číslo faktúry/ zo dňa: ....................................
- Dátum prevzatia tovaru: * ...................... prostredníctvom dopravcu: ..............................................

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov): ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  *
a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy
b/ tovar, ktorý vraciam
c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
d/ príslušenstvo k tovaru
e/ .....................................
f/ .....................................

 

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ
PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE
DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU.


Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.