Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru internetového obchodu STREETBTCH obchodnej spoločnosti 119 s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z ich vzájomného záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť 119 s.r.o. ..a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba kupujúca tovar na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“ alebo „zákazník“ v príslušnom gramatickom tvare), pričom predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho nachádzajúcej sa na internetovej adrese: shop.streetbtch.eu (ďalej tiež „internetový obchod“ alebo „obchod“ v príslušnom gramatickom tvare).
Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcimi vznikajúce len pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom elektronických zariadení na kúpu tovaru predávajúceho určeného na predaj v internetovom obchode predávajúceho.
Tieto VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. pre účastníkov záväzkového vzťahu predávajúceho a kupujúceho z kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom elektronických zariadení a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej podľa bodu 1.1. týchto VOP a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Zoznam tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho určený predávajúcim na predaj prostrednícvom internetu je katalógom bežne dostupného a dodávaného tovaru predávajúcim a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov v internetovom obchode. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená až prijatím (akceptáciou) objednávky predávajúcim s uvedením dodacej lehoty.

Článok 2: Definície niektorých pojmov a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Tovar pre účely týchto VOP znamená všetok predávajúcim určený tovar, ktorý predávajúci aktuálne ponúka na predaj svojim zákazníkom v jeho internetovom obchode, a ktorý je takto kupujúcim kupovaný prostredníctvom internetu na základe jednotlivých objednávok urobených kupujúcimi zásadne elektronickým formulárom na tejto internetovej stránke. Konkrétny druh, akosť a množstvo tovaru, ktorého predaj je predmetom konkrétneho záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy je vždy presne zadefinovaný v objednávke kupujúceho a v jej akceptácii predávajúcim v elektronickej forme.
2.2 Zákazník alebo kupujúci znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru v internetovom obchode predávajúceho riadnym odoslaním objednávky elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového formulára v internetovom obchode.
2.3 Objednávka je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim a znamená objednávku tovaru urobenú zásadne v elektronickej forme elektronickými zariadeniami, ktorú odoslal kupujúci predávajúcemu vo forme kupujúcim riadne vyplneného a odoslaného elektronického formulára v internetovom obchode predávajúceho.
2.4 Kúpna zmluva (tiež ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa bodu 1.1 týchto VOP, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho za podmienok riadne vyplnenej a odoslanej objednávky kupujúceho a za podmienok v týchto VOP dodať tovar kupujúcemu v množstve, druhu, akosti a cene na základe objednávky kupujúceho zo sortimentu aktuálneho tovaru ponúkaného v internetovom obchode predávajúceho a záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcim takto dodaný tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým podľa vyplnenej objednávky a jej potvrdenia predávajúcim a v súlade s týmito VOP. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie (ďalej tiež „potvrdenia“) objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, ak je objednávka potvrdená do 48 hodín od odoslania objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto VOP, uvedené v platnom znení na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s ktorými kupujúci vyjadruje súhlas elektronickými zariadeniami aj pri odosielaní objednávky. Za kúpnu zmluvu podľa týchto VOP sa považuje len zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických zariadení odoslaním elektronického formulára na internete prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
2.5 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je len predávajúcim zaslané potvrdenie vo forme e-mailovej správy kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky alebo jej časti po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, ktoré je označené vždy výslovne ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané a systémom internetového obchodu vygenerované alebo e-mailom zasielané oznámenie o prijatí alebo zaevidovaní objednávky kupujúceho v internetovom obchode je len zaevidovaním objednávky do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho a nepovažuje sa ešte za akceptovanie objednávky. Akceptácia objednávky obsahuje najmä údaje o názve, druhu, akosti a množstve predávaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb spojených s dodávkou tovaru (najmä cena za dodanie tovaru), údaje o termíne, mieste a spôsobe dodania tovaru, údaje o spôsobe platby ceny tovaru a/alebo služieb, prípadne aj iné údaje.
2.6 Zmluvné strany znamenajú predávajúceho a kupujúceho, pričom zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.
2.7 Cenník znamená aktuálny a zverejnený cenník predávaného tovaru len v internetovom obchode predávajúceho.
2.8 Spotrebiteľom podľa týchto VOP sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a nie za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti alebo aj fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.

Článok 3: Objednávanie tovaru

3.1 Kupujúci si objednáva tovar len prostredníctvom elektronicky vyplnenej objednávky v internetovom obchode predávajúceho, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu kupujúceho (pri fyzických osobách – nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt, pri fyzických osobách – podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt), presné určenie požadovaného druhu a množstva ponúkaného tovaru a ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie objednávky uvedené a vyplnené v elektronickom formulári v internetovom obchode predávajúceho, ako najmä termín, miesto a spôsob dodania tovaru, cenu podľa aktuálneho cenníka, údaje o spôsobe platby ceny tovaru a/alebo služieb, kontaktnú osobu, prípadne osobu splnomocnenú na prijatie tovaru. Objednávka, ktorá nebude mať tieto minimálne základné obsahové náležitosti, nebude systémom internetového obchodu predávajúceho vôbec zaevidovaná a/alebo aj v prípade jej zaevidovania nemusí byť zo strany zo strany predávajúceho akceptovaná. Objednávky formou e-mailovej správy predávajúci nemusí prijať a vybaviť a systém internetového obchodu ich nezaeviduje.
3.2 Predávajúci po vyplnení objednávky od kupujúceho preverí jej obsahové náležitosti a zistí aktuálnu dostupnosť požadovaného tovaru. Ak je kupujúcim požadovaný tovar k dispozícii v termíne a spôsobom podľa týchto VOP predávajúci objednávku akceptuje a akceptáciu oznámi kupujúcemu, pričom momentom oznámenia akceptácie objednávky potvrdením objednávky predávajúcim, v súlade a spôsobom podľa týchto VOP je uzatvorená zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. Predávajúci nie je povinný oznámiť kupujúcemu nedostupnosť požadovaného tovaru, v takomto prípade spravidla objednávku v termíne podľa týchto VOP ani nepotvrdí.
3.3 Množstvo, druh a cena dodávaného tovaru, ktoré sú určené kupujúcim riadnym vyplnením objednávky, sú pre zmluvné strany záväzné od okamihu vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim, jej zaevidovania v internetovom obchode predávajúceho a následného potvrdenia objednávky predávajúcim. Jednotkové ceny dodávaného tovaru sú stanovené u každého druhu tovaru cenníkom predávajúceho platným v čase vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim.
3.4 Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vopred zálohu na kúpnu cenu za ním objednaný tovar, spravidla tak urobí len pri tovare vyššej hodnoty ako 150,- EUR. Kupujúci sa v takomto prípade zaväzuje pri vyplnení a odoslaní objednávky prevodom na účet predávajúcemu zaplatiť zálohovú platbu v lehote a vo výške uvedenej v potvrdení objednávky, v opačnom prípade predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy pre nezaplatenie zálohy (ďalej tiež ako „preddavok“), čo oznámi kupujúcemu elektronickou formou e-mailom. Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy predávajúcemu sú viazané na riadne a včasné zaplatenie tejto zálohovej platby v plnej výške kupujúcim predávajúcemu. Lehota na dodanie tovaru predávajúcim začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť zálohu, ktorá sa považuje za splnenú až pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho v celosti.
3.5 Kupujúci má právo zrušiť aj vyplnenú a odoslanú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptáciou zo strany predávajúceho, a to len vo forme e-mailovej správy.
3.6 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať vyplnenú a a odoslanú objednávku alebo jej časť najmä, ak objednávka napriek zaevidovaniu do systému internetového obchodu predávajúceho po jej odoslaní neobsahuje také obsahové náležitosti, aby ju bolo možné predávajúcim riadne potvrdiť, požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia alebo požadovaný tovar nie je aktuálne dostupný na predaj v internetovom obchode.

Článok 4: Dodacie podmienky, prevzatie tovaru

4.1 Dodávka tovaru bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná spravidla v čo najkratšom možnom termíne od akceptácie objednávky, najneskôr je predávajúci povinný potvrdenú objednávku kupujúceho realizovať a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak nie je dohodnuté v objednávke a jej potvrdení predávajúcim inak. Predávajúci je oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, avšak oboznámi kupujúceho telefonicky alebo e-mailovou správou. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho do 14 dní a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
4.2 Tovar je predávaný v zásade podľa zverejnených vzorov, katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
4.3 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve alebo uvedenej v potvrdení objednávky a kupujúci je povinný tovar prevziať.
4.4 Tovar bude dodaný kupujúcemu do miesta uvedeného v potvrdení objednávky. Dopravu do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na náklady kupujúceho prostredníctvom prepravcu alebo sám. Ceny dopravy sú uvedené v cenníku prepravy na internetovom obchode, pričom konkrétna cena za prepravu konkrétneho tovaru je uvedená v objednávke a záväzná dohodnutá cena až v potvrdení objednávky. Predávajúci alebo prepravca je oprávnený avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje prepravcovi alebo doručovateľovi. Kupujúci (prípadne kupujúcim splnomocnená osoba) je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
4.5 Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný riadne preukázať svoju totožnosť, pričom prepravca tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo je povinný zabezpečiť, aby riadne a včas tovar prevzala oprávnená osoba, ktorú kupujúci splnomocní písomným plnomocenstvom pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude predávajúci dodávku tovaru nútený opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo oprávnenej osoby na mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté sa zaväzuje uhradiť kupujúci, a to najmä náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a cenu za uskladnenie tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, o čom prepravca spíše záznam.
4.6 Kupujúci je povinný riadne skontrolovať tovar, vrátane príslušenstva a balenia tovaru ihneď pri jeho dodaní a prevziať ho. Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád tovaru, vrátane množstva, príslušenstva alebo balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tovaru ešte pred prepravcom najneskôr však do 12 hodín u predávajúceho a prepravcu. V prípade, ak je tovar alebo obal, v ktorom je tovar dodávaný poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a bez odkladu pri preberaní tovaru je povinný spísať s odovzdávajúcou osobou protokol o škode, vrátane uvedenia rozsahu a povahy poškodenia, ktorého správnosť potvrdí prepravca svojim podpisom. Následne je kupujúci povinný neodkladne vady tovaru postupom podľa VOP reklamovať, neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú predávajúcim akceptované. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.
4.7 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.
4.8 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými predpismi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný spolu s tovarom osobitný záručný list.

Článok 5: Cena za tovar

5.1 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH.
5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne iných dohodnutých služieb (ďalej tiež “kúpna cena” v príslušnom gramatickom tvare), a to formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným bankovým vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
5.3 Pri platbe bezhotovostným bankovým vkladom alebo prevodom je predávajúci povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu až po pripísaní celej kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. Kupujúci pri prevzatí tovaru v takom prípade je povinný na výzvu predávajúceho alebo prepravcu predložiť aj fotokópiou prevodného príkazu o uskutočnení vkladu alebo prevodu v banke.
5.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa potvrdenia objednávky najneskôr však pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný vydať tovar, pokiaľ nie je kúpna cena kupujúcim riadne uhradená.
5.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade a postupom podľa týchto VOP a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Článok 6: Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, druhu a termíne na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim, odovzdať doklady v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré sa na tovar vzťahujú, zabaliť tovar alebo vybaviť ho na prepravu vhodným spôsobom pre jeho uchovanie a ochranu a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s Objednávkou a týmito VOP.
6.2 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu.
6.3 Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. Najneskoršie nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom jeho dodaním a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
6.4 Kupujúci je povinný najmä riadne a včas prevziať objednaný a dodaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na prepravu a doručenie tovaru.

Článok 7: Zodpovednosť za vady, reklamácie tovaru

7.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou týchto VOP ako článok č.7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7.2 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na sortiment v internetovom obchode je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
7.3 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
7.4 Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
7.5 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
7.6 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
7.7 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Predávajúci nezodpovedá za vady v množstve predaného tovaru, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru.
7.9 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.
7.10 Kupujúci si uplatňuje právo na opravu tovaru zásadne u predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedená iná osoba, resp. iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
7.11 Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje zásadne u predávajúceho.
7.12 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že vyplní elektronický formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho elektronicky, ako aj poštou predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a dátum zistenia vady. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína až dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
7.13 Ak kupujúci riadne uplatní reklamáciu, predávajúci alebo záručný servis je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z jeho práv kupujúci uplatňuje (predávajúci kupujúceho poučí o jeho právach – bod 7.20 – 7.29 týchto VOP) určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Túto povinnosť má aj záručný servis.
7.14Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
7.15 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
7.16 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie, a to vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. aj vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7.17Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
7.18 Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je vždy:
a) potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v internetovom obchode predávajúceho, a
b) potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený atď.) a
c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, predložiť originál záručného listu a
d) je potrebné predložiť všetok reklamovaný tovar vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.
7.19 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:
a)nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b)uplynutím záručnej doby tovaru,
c)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i)neodbornou montážou tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu,
j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
7.20 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)odovzdaním opraveného tovaru,
b)výmenou tovaru,
c)vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
7.21 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.22Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
7.23 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.24 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
7.25Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
7.26 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
7.27 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) alebo na výmenu tovaru.
7.28 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
7.29Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok 8: Spoločné ustanovenia a ochrana osobných údajov

8.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
8.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na piaty deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania.
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu, a v prípade, ak je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.4 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
8.5 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok 9: Odstúpenie od zmluvy

9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
9.2 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
9.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa jednotlivých ustanovení § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.
9.4 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť prednostne písomnou formou a elektronickými zariadeniami vo forme vyplneného elektoronického formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Vyplnený elektronický formulár odošle elektronicky, ako aj poštou jeho vytlačenú verziu na adresu predávajúceho.
9.5  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
9.6 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
9.7  V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy je kupujúci na svoje náklady povinný doručiť predávajúcemu úplný, neporušený, nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, a to  najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
9.8 V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).
9.9 Platným odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
9.10 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, aj keď bol kupovaný v internetovom obchode predávajúceho.

Článok 10: Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich kupujúcich ich zverejnením, resp. aktualizáciou na internetovej stránke internetového obchodu, čím je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP.
10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ.
10.4 Na vzťahy bližšie neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.
10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Dňa 1.8.2015

spoločnosť 119 s.r.o.